Guia per sol.licitar que determinades malalties infeccioses del personal que treballa a centre sanitaris (personal sanitari i no sanitari) siguin reconegudes com a malaltia professional.


Passos a seguir:

1.    Demanar la baixa com a d'origen laboral al metge de capçalera, ja que la pot tramitar dintre de les seves competències. 


2.    En cas que la denegui, tramitar la baixa per contingència comuna, i posteriorment reclamar-la com a baixa d'origen laboral a l'INSS.


3.    Per fer la reclamació a l'INSS descarregar i imprimir el full de sol.licitud de determinació de contigència del següent enllaç: 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/189095.pdf


En l'apartat al.legacions del formulari anotar "s'adjunta informe d'al.legacions per tal que sigui reconeguda la meva malaltia com a malaltia d'origen professional i la corresponent baixa laboral)."


Adjuntar l'informe en word

http://www.monobrer.cat/frentes/quia1/Model_per_reclamar_baixa_laboral_malalties_infeccioses.docx 

 que se us facilita, degudament complimentat, emplenant les condiciones particulars de l'afectat en els llocs en vermell del document on posa "XXXXX", on a la pàgina 1 del document heu d'indicar el codi de malaltia (quina reclameu de la 3A0101 fins a la 3A0110, codi que varia en funció de la vostra categoria prefessional, quadre de malalties professionals de la pàgina 2 del document) + la malaltia que reclameu com d'origen professional, i a la pàgina 9 del document indicar la vostra categoría professional. 


Adjuntar-hi el DNI, informe diagnòstic del metge de capçalera, pla de medicació, baixa i alta (si ja es té l'alta feta en el moment de la reclamació també cal adjuntar-la).
Entregar-ho tot a l'INSS a l'espera de resolució.

Fins ara la CGT de Tortosa Hospital Verge de la Cinta ja ha obtingut nombroses resolucions favorables per grip (virus influenza A,B,C) i per conjuntivitis de procesos del 2016, on l'INSS ha reconegut la baixa laboral per malaltia professional de tot aquell personal que ho ha reclamat. De les sol.licituds de reclamació tramitades a l'INSS fins ara, totes les resolucions han estat 100% favorables, excepte algunes de les que encara en restem a l'espera de la resolució.

Recomanem a tot el personal que treballa en centres sanitaris es llegeixi amb deteniment l'informe adjunt model de reclamació, ja que clarifica molts de dubtes sobre les malalties infeccioses en cas de malalties professionals.

Adjuntem també Decret on es detallen les malalties infeccioses (página 11 a la 19) causades per el treball en les que s'ha probat un risc d'infecció, i que per tant poden ser reconegudes com a malalties professionals (exclosos el microorganismes del grup 1): 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-11144-consolidado.pdf

Enllaç amb més informació sobre el tema a la web de la CGT HTVC: 

http://www.monobrer.cat/frentes/quia1/malaltdetreball.htm

http://www.mundoobrero.com/index.htm

 


Per qualsevol dubte en la tramitació podeu contactar amb la Secció Sindical CGT HTVC de Tortosa o , a  cgthtvc@monobrer.cat